Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Projekt "Mam zawód, mam pracę w regionie"
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-36-09

ikonka długopis

Projekt "Mam zawód, mam pracę w regionie"

ZSS nr 9

Wy­dział Edu­ka­cji przy­go­to­wał i opu­bli­ko­wał ko­lej­ny prze­targ na zor­ga­ni­zo­wa­nie wy­jaz­dów na tar­gi bran­żo­we dla uczniów szkół bio­rą­cych udział w pro­jek­cie. Po­przed­ni prze­targ nie zo­stał roz­strzy­gnię­ty.
Przed­mio­tem za­mó­wie­nia jest zor­ga­ni­zo­wa­nie jed­no­dnio­wych wy­jaz­dów na tar­gi bran­żo­we wraz z za­pew­nie­niem opie­ki oraz ubez­pie­cze­nia dla uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych bio­rą­cych udział w pro­jek­cie sys­te­mo­wym „Mam za­wó­d-mam pra­cę w re­gio­nie”. Wy­ko­naw­ca zo­bo­wią­za­ny jest rów­nież opła­cić kar­ty wstę­pu­/bi­le­ty na tar­gi. Sz­cze­gó­ły do­ty­czą­ce wy­jaz­dów moż­na po­brać na stro­nie www.ja­strze­bie.pl w za­kład­ce Za­mó­wie­nia pu­blicz­ne.
Wy­ko­naw­ca wy­bra­ny w dro­dze prze­tar­gu bę­dzie miał obo­wią­zek zor­ga­ni­zo­wać wy­jazd zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi dla wy­cie­czek szkol­nych,
w tym rów­nież prze­pi­sów do­ty­czą­cych pro­gra­mu wy­ciecz­ki, udzia­łu uczniów nie­peł­no­let­nich, kie­row­ni­ka wy­ciecz­ki i opie­ku­nów. W za­pi­sach spe­cy­fi­ka­cji prze­tar­go­wej na­rzu­co­no obo­wiąz­ki wzglę­dem Wy­ko­naw­cy, któ­ry po­wi­nien wy­zna­czyć spo­śród opie­ku­nów kie­row­ni­ka wy­ciecz­ki, któ­ry zo­sta­nie za­ak­cep­to­wa­ny przez Dy­rek­to­ra szko­ły (a w przy­pad­ku grup po­wy­żej 40 oso­bo­wych rów­nież je­go za­stęp­cę).
Do­pusz­cza się za­trud­nie­nie ja­ko opie­ku­nów grup na­uczy­cie­li szkół, z któ­rych ucznio­wie uczest­ni­czyć bę­dą w wy­je­ździe pod wa­run­kiem wy­na­gra­dza­nia ich po­za sto­sun­kiem pra­cy w szko­łach. Licz­ba opie­ku­nów po­win­na być nie mniej­sza niż za­pew­nia­ją­ca pro­por­cję 1 opie­ku­na na 15 uczniów (nie li­cząc kie­row­cy) i do­sto­so­wa­na do moż­li­wo­ści tech­nicz­nych au­to­ka­ru­/licz­by miejsc sie­dzą­cych
Do­pusz­czo­no łą­cze­nie po­szcze­gól­nych wy­jaz­dów je­śli od­by­wa­ją się w tym sa­mym ter­mi­nie i za­pla­no­wa­ne są na tą sa­ma im­pre­zę.


Wy­jaz­dy bę­dą od­by­wać się od­po­wied­nio:


Pro­fi­Au­to Show 2014 - Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Mo­to­ry­za­cyj­ne, Ka­to­wi­ce, Spo­dek,
Ter­min 7 lub 8 czerw­ca 2014r.

4 ucznió­w/u­czen­nicZe­spo­łu Sz­kół nr 9 Spe­cjal­nych w Ja­strzę­biu­-Zdro­ju o kie­run­ku kształ­ce­nia me­cha­nik mon­ter ma­szyn i urzą­dzeń.

HOTEL GASTRO Me­et­ting 2014- Tar­gi Wy­po­sa­że­nia Ho­te­li, Ga­stro­no­mii i Ca­te­rin­gu Cen­trum Wy­sta­wien­ni­czo­-Tar­go­we Expo Si­le­sia w So­snow­cu, ul. Bra­ci Mie­ro­szew­skich 124.
Ter­min 10 lub 11 czerw­ca 2014r

9 ucznió­w/u­czen­nic Ze­spo­łu Sz­kół nr 9 Spe­cjal­nych w Ja­strzę­biu­-Zdro­ju o kie­run­kach kształ­ce­nia ku­charz, pie­karz.
ZSS 9 Jastrzębie

Har­mo­no­gram kur­sów i szko­leń - 15.01.2015r.

ZSS 9 Jastrzębie

Ta­be­la ze skie­ro­wa­nia­mi na kur­sy - 15.01.2015r.

ZSS 9 Jastrzębie

Badania lekarskie - 15.05.2014r.

UWAGA:
PROSZĘ O DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZEŃ USPRAWIEDLIWIAJĄCYCH NIEOBECNOŚĆ PODCZAS WYJAZDÓW NA TARGI BRANŻOWE

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1483/354/IV/2014 zatwierdził wydłużenie okresu realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej nr POKL.09.02.00-24-035/11 pt. "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, do 28 lutego 2015r.Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 1 078 536

Online: 1