Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Szkoła Podstawowa nr 22
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-36-09

ikonka długopis

Szkoła Podstawowa nr 22Kształcenie w Szkole Podstawowej nr 22

Celem nauczania i wychowania w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym zgodnie z ich możliwościami oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na indywidualizację pracy z uczniem. Program nauczania jest dostosowany do ich możliwości intelektualnych, służy usprawnieniu funkcji psychicznych i fizycznych, korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych i rozwijaniu uzdolnień uczniów.

Szkoła zapewnia uczniom:

  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
  • zajęcia specjalistyczne,
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
  • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym.


Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 1 078 522

Online: 1