Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-13-89

ikonka długopis

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4Kształcenie zawodowe w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4

W naszej szkole kształcimy w zawodach:

 • cukiernik,
 • kucharz,
 • stolarz,
 • piekarz,
 • tapeciarz.

Głównym celem ZSZ Specjalnej jest przygotowanie uczniów
do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie
i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia we współpracy z rodzicami:

 • przygotowuje do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym,
 • zapoznaje z zasadami dbania o kondycję fizyczną i zdrowie,
 • uwrażliwia na potrzeby innych ludzi,
 • rozbudza potrzeby poznawania świata.

Przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnej integracji społecznej wiąże się ściśle z przygotowaniem do określonego zawodu. Oddziaływanie wychowawcze i opiekuńcze na ucznia ma ogromne znaczenie rewalidacyjne i rehabilitacyjne- uwaga nauczycieli, zainteresowanie problemami uczniów wzmacnia ich poczucie własnej wartości- motywuje do podjęcia trudu zdobycia zawodu, zdania egzaminów.

Rozpoczęcie pracy zawodowej daje uczniom poczucie wolności, nie tylko ekonomicznej.

Trzeba jednak pamiętać, że uczniowie niepełnosprawni to osoby, które mają ograniczone możliwości wykonywania określonych zawodów:

 • z powodu zaburzeń charakteryzujących rozwój i funkcjonowanie wynikające z różnych deficytów rozwojowych,
 • przeciwwskazania lekarskie- wady wzroku, słuchu, przewlekłych chorób,
 • trudności w realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • niewielkie możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Pedagodzy specjalni mają to przekonanie, że każdego można czegoś nauczyć - to tylko kwestia czasu, cierpliwości i specjalnego podejścia do ucznia.

Ukierunkowujemy naszych wychowanków w całym cyklu edukacyjnym szkoły podstawowej i gimnazjum do wyboru zawodu poprzez:

 • rozbudzanie zainteresowań,
 • wyzwalanie pozytywnej motywacji,
 • uczenie pokonywania trudności,
 • pozytywne nastawienie do praktycznej nauki zawodu,
 • ukazywanie indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • wypracowanie umiejętności oceny przez uczniów własnych predyspozycji i umiejętności.

To praca sztabu specjalistów pedagoga, psychologa, logopedy - balbutologa, neurologopedy, terapeutów i nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Aktualnie szkoła kształci w zawodach; kucharz małej gastronomii, piekarz i stolarz.

Uczniowie ZSZ zdają egzaminy o takim samym stopniu trudności jak uczniowie szkół masowych. Startują w konkursach ; SPRAWNY W ZAWODZIE, ABI Olimpiadach w Szwecji w zakresie gastronomii- gdzie zdobyli medale.

Ale są też różnice:

 • uczą się w klasach mniej licznych np. 10-12 osobowych i mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć wyrównawczych,
 • mogą wydłużyć etap edukacji w każdym zawodzie co najmniej o rok co w wielu przypadkach pomaga w lepszym przygotowaniu i ugruntowaniu umiejętności zawodowych,
 • praktyczną naukę zawodu odbywają w przedsiębiorstwach czy firmach prywatnych, natomiast kucharze małej gastronomii w miejskich przedszkolach,
 • nad prawidłową realizacją praktycznej nauki zawodu czuwa nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny.

Spotykamy się z pracodawcami, konsultujemy postępy uczniów - zapraszamy na spotkania. Wspólnie pracujemy nad sukcesem naszych wychowanków.

Generalnie do prawidłowego przebiegu procesu preorientacji, doradztwa i kształcenia zawodowego niezbędne są trzy elementy:

 • nauczyciel z kwalifikacjami,
 • baza szkolna i zakładów gdzie uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu,
 • liczba godzin przeznaczona na realizację w/w zadań.

To wszystko zapewnia nasza szkoła!Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 1 106 367

Online: 1