Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Nabór na rok szkolny 2017/2018
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-36-09

ikonka długopis

Nabór na rok szkolny 2017/2018Na skróty:

Informacja dotycząca naboru uczniów
do trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4
w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju
na rok szkolny 2017/2018

kierunki:

kucharz,
cukiernik,
piekarz,
ogrodnik terenów zieleni,
pomocniczy robotnik budowlany.

UWAGA! Warunkiem realizacji kształcenia w danym zawodzie jest nabór min. 5 kandydatów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • skierowanie organu prowadzącego (dot. osób zamieszkałych poza gminą Jastrzębie-Zdrój),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),
 • karta zdrowia,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie wydaje szkoła),
 • książeczka zdrowia,
 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).
ZSS 9 Jastrzębie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 4 W JASTRZĘBIU-ZDROJU


Informacja dotycząca naboru
do Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju
na rok szkolny 2017/2018

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy,
 • skierowanie organu prowadzącego (dot. osób zamieszkałych poza gminą Jastrzębie-Zdrój),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
 • karta zdrowia,
 • 2 zdjęcia,
 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).
ZSS 9 Jastrzębie, Fakty Szkolne

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU


Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju.

(wyciąg z Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018)


 • Od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 7 lipca 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 7 lipca 2017 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
 • Od 7 lipca do 13 lipca 2017 r. - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 14 lipca 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.Informacja dotycząca naboru uczniów
do Szkoły Podstawowej Nr 22
w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju
na rok szkolny 2017/2018

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • skierowanie organu prowadzącego (dot. osób zamieszkałych poza gminą Jastrzębie-Zdrój),
 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy szkoły podstawowej (w przypadku przyjęcia do klasy innej niż pierwsza),
 • karta zdrowia,
 • 1 zdjęcie,
 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).
ZSS 9 Jastrzębie, Fakty Szkolne

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W JASTRZĘBIU-ZDROJUTerminy rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 22
w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju.

(wyciąg z Zarządzenia Nr Or.IV.0050.241/2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój)


 • 12 kwietnia do 5 maja 2017 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 12 maja 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 26 maja 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 1 078 517

Online: 1