Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Klauzula RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

Kto jest

administratorem

danych

osobowych?

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych

Państwa  dzieci  jest  Zespół  nr 9 Specjalnych z  siedzibą  ul.

11 Listopada 4,44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Z kim można się

kontaktować w

sprawie

przetwarzania

danych

osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych

osobowych  mogą  się  Państwo  kontaktować  z  Inspektorem  Ochrony

Danych.

Kontakt: poczta@zssp9.jastrzebie.pl

W jakim celu i

na jakiej

podstawie będą

przetwarzane

dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego

ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. RODO),  w  związku  z  przepisami  m.in.  Prawa  oświatowego,  ustawy

o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu

jednostki, w szczególności, w celu:

·         realizacji obowiązku nauki, w tym w stosunku do uczniów niepełnosprawnych oraz
         obowiązku praktycznej nauki zawodu,

·         prowadzenia dziennika zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi uczniów
          i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa,

·         udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,                 

·         wydawanie   i   prowadzenie   ewidencji   wydanych   świadectw, dyplomów,

           zaświadczeń,     

·         indeksów,   legitymacji,   i  legitymacji szkolnych,                      

·         organizacji wycieczek szkolnych,

·         zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób
          pozostających pod opieką jednostki,

·         zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, uczelniami,

·         prowadzenia świetlicy,

·         prowadzenia stołówki,

·         prowadzenia internatu,

·         prowadzenia biblioteki,

·         organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla uczniów

Przez jaki okres

będą przechowywane

dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą

przetwarzane  do  celów  archiwalnych  i  przechowywane  przez  okres

niezbędny  do  zrealizowania  przepisów  dotyczących  archiwizowania

danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być

przekazywane

dane osobowe?

Dane   osobowe mogą   zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje administrator   tj. dostawcom systemów

informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne

dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji

i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym  usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym           obsługę prawną,  administracyjną  i księgową, innym

szkołom  oraz  placówkom  oświaty,  podmiotom  realizującym  praktyczną naukę zawodu, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce oraz

stomatologowi  szkolnemu,  organowi  prowadzącemu  –  Miastu  Jastrzębie-Zdrój,

Kuratorium   Oświaty,   Ministerstwu   Edukacji   Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Czy dane są

przekazywane

poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane

wykorzystuje

się do

profilowania?

Dane   osobowe   nie   są   wykorzystywane   do   zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie

danych

osobowych jest

konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami

prawa.

 

Data dodania: 2020-01-20 10:10:17
Data edycji: 2020-03-10 10:23:48
Ilość wyświetleń: 797
godło Polski - link do strony głównej
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook