Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Rekrutacja

Informacja dotycząca naboru uczniów

do pięcioletniego Technikum Nr 6

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2020/2021

 

- kierunek:  technik informatyk

                                  

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  (autyzm lub zespół Aspergera; afazja; niedosłuch),

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
  i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie wydaje szkoła),
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).

 

Informacja dotycząca naboru uczniów

do trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2020/2021

  

- kierunki:  kucharz

                      pracownik pomocniczy mechanika

                      pracownik pomocniczy fryzjera

                    

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
  i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie wydaje szkoła),

- książeczka zdrowia (dla kierunku: kucharz),

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione).

 

Informacja dotycząca naboru uczniów

do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2020/2021

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia
   w Szkole  Przysposabiającej do Pracy,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

- karta zdrowia,

- 2 zdjęcia,

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione)

 

Terminy rekrutacji do Technikum Nr 6,

Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4

oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

 

(wyciąg z Załącznika nr 1 do terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2020/2021)

  1. Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
  2. Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. Do 24 czerwca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  4. 13 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  5. Od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r. wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
  6. Od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  7. 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Zasady naboru uczniów

do Szkoły Podstawowej Nr 22

w Zespole Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2020/2021

 

Wymagane dokumenty: 

- wniosek o przyjęcie do szkoły

- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- skierowanie organu prowadzącego (dot. osób zamieszkałych poza gminą Jastrzębie-Zdrój),

- świadectwo ukończenia poprzedniej klasy szkoły podstawowej,

- karta zdrowia,

- 1 zdjęcie,

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wystawione)

Data dodania: 2018-02-20 22:17:35
Data edycji: 2020-03-03 11:12:32
Ilość wyświetleń: 9997
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook