Strona Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju :: Stowarzyszenie TĘCZA
Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-36-09

ikonka długopis

Stowarzyszenie TĘCZA„Tęcza” na Wilczysku

→ dodano: sobota, 17 czerwca 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

„Tęcza” na Wilczysku

Mimo niesprzyjającej aury członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” w Jastrzębiu-Zdroju dn.17 czerwca 2017 roku wyruszyli na wycieczkę do Ośrodka Harcerskiego „Wilczysko” w Wilkowicach.

Wyjazd był zorganizowany w ramach realizowanego Projektu „Wolontariat pracowniczy w Siemensie 2017” pod hasłem: „Mój przyjaciel pies- przewodnik, ratownik, terapeuta”.

W trakcie...

Wizyta w schronisku dla zwierząt

→ dodano: wtorek, 13 czerwca 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Wizyta w schronisku dla zwierząt

Dn.13czerwca 2017 roku uczniowie kl. IV-VI zet wraz z nauczycielami: M. Reichman i R.Sołtysik odwiedzili Schronisko dla zwierząt w Jastrzębiu-Szerokiej. Wycieczka poprzedzona była zbiórką karmy dla psów. Łącznie przekazano na rzecz schroniska ponad 87 kg suchej karmy i prawie 5 kg karmy mokrej.

Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie...

Wyjątkowy Gość w szkole

→ dodano: piątek, 9 czerwca 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Wyjątkowy Gość w szkole

9 czerwca 2017 roku do naszej szkoły zawitał niezwykły Gość, który poprowadził niecodzienne zajęcia. Gościem tym była pani Karina lekarz weterynarii. Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza oraz zdobycie wiedzy na temat dbania i pielęgnowania zwierząt domowych. Pani Karina uświadomiła uczestnikom spotkania, że zwierzęta nie są zabawkami, wymagają odpowiedzialnej opieki,...

Spotkanie z psem przewodnikiem

→ dodano: czwartek, 8 czerwca 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Spotkanie z psem przewodnikiem

Realizując zadania wynikające z  Projektu „Mój przyjaciel pies- przewodnik, ratownik, terapeuta” Stowarzyszenie Na Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” nawiązało kontakt z panią Józefą Juźko Prezesem Klubu Sportowo-Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących „Cross Jastrzębie”. Rezultatem było spotkanie uczniów  i przedszkolaków z PP nr 22 z panem Andrzejem Kremer, osobą ociemniałą i...

Kolejne spotkanie z psami

→ dodano: piątek, 2 czerwca 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Kolejne spotkanie z psami

W ra­mach re­ali­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych i Ich Ro­dzi­ców „Tę­cza” Pro­jek­tu „Wo­lon­ta­riat pra­cow­ni­czy w Sie­men­sie 2017” pod ha­słem: „Mój przy­ja­ciel pie­s-prze­wod­nik, ra­tow­nik, te­ra­peu­ta” dn. 02 czerw­ca 2016 ro­ku

w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia (Ze­spół Sz­kół nr 9  im. dr. M.Wit­cza­ka w Ja­strzę­biu­-Zdro­ju) od­by­ło się ko­lej­ne spo­tka­nie z cy­klu za­pla­no­wa­nych. Do szko­ły przy­by­li ky­no­te­ra­peu­ci
z...

"Mój przyjaciel pies-przewodnik, ratownik, terapeuta"

→ dodano: piątek, 19 maja 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” rozpoczęło realizację Projektu „Wolontariat pracowniczy w Siemensie 2017” pod hasłem: „Mój przyjaciel pies-przewodnik, ratownik, terapeuta".

19 maja 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia (Zespół Szkół nr 9  im. dr. M.Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju) odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu zaplanowanych w ramach w/w...

Wystawa w „Gwarku”

→ dodano: środa, 22 marca 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Wystawa w „Gwarku”

Od połowy marca 2017 roku w Galerii Handlowej „Gwarek” w Jastrzębiu-Zdroju  
(I piętro) oglądać można prace plastyczne uczestników  Pleneru „Człowiek, Środowisko, Integracja”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza”. Wystawę przygotowała Galeria Historii Miasta wraz ze Stowarzyszeniem.

„Moja, Twoja, Nasza choinka…”

→ dodano: poniedziałek, 5 grudnia 2016⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

„Moja, Twoja, Nasza choinka…”

Stowarzyszenie „Tęcza” oraz  Zespół Szkół Nr 9 uczestniczyli w imprezie skierowanej do mieszkańców naszego miasta, która miała miejsce w Domu Zdrojowym dn.5.12.2016 r. Na to przedświąteczne spotkanie członkowie Stowarzyszenia i uczniowie szkoły upiekli ciasteczka, którymi poczęstowali wszystkich przybyłych na uroczystość.

Od godz.10.00 odbywały się warsztaty, podczas których można było wykonać ozdobę choinkową...Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 999 089

Online: 1