Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

15 lu­te­go br. w na­szej szko­le ob­cho­dzi­li­śmy „Dzień bez­piecz­ne­go In­ter­ne­tu”.

 

Zor­ga­ni­zo­wa­no za­ję­cia, któ­re prze­pro­wa­dzo­no w dwóch gru­pach – dla klas szko­ły pod­sta­wo­wej i klas zet oraz klas za­sad­ni­czej szko­ły za­wo­do­wej, gim­na­zjum i klas PP.

 

W ra­mach spo­tkań, ucznio­wie za­po­zna­li się z fil­ma­mi edu­ka­cyj­ny­mi, do­ty­czą­cy­mi wska­za­nej te­ma­ty­ki, a w szcze­gól­no­ści za­gro­żeń ja­kie mo­gą wy­stą­pić w sie­ci In­ter­net. Na­stęp­nie wspól­nie ana­li­zo­wa­no pro­ble­my i moż­li­we nie­bez­piecz­ne sy­tu­acje ja­kie mo­gą wy­stą­pić pod­czas ko­rzy­sta­nia z sie­ci. 

Podczas zajęć korzystaliśmy z "Aktywnej tablicy" programu TIC

 

Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­jęć by­li: p. Przemysław Dę­biec i p. Agnieszka Szymanek

Data dodania: 2018-02-19 22:30:00
Data edycji: 2018-08-27 11:00:30
Ilość wyświetleń: 10634
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook