Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Międzynarodowy festyn integracyjny

Międzynarodowy festyn integracyjny

20.09.2018 r, Re­pre­zen­ta­cja Ze­spo­łu Sz­kół Nr 9 im. dr Mi­ko­ła­ja Wit­cza­ka wy­stą­pi­ła w roz­gryw­kach pił­ki noż­nej w ra­mach  Mię­dzy­na­ro­do­wej Olim­pia­dy In­te­gra­cyj­nej w Ryb­ni­ku – Bo­gu­szo­wi­cach.

W roz­gryw­kach pił­kar­skich wzię­ło udział dziesięc  ze­spo­łów z re­gio­nu w tym  z Czech i Sło­wa­cji. Po wie­lu spor­to­wych zmaganiach na­sza dru­ży­na za­ję­ła trzecie miej­sce. W skład re­pre­zen­ta­cji we­szli:

 Mateusz Porombka, Tomasz Zabiegała, Kacper Michalak, Grzegorz Marczok, Dawid Mohr, Mateusz Stępczyński, Adam Firlej – opiekun mgr Adam Kania.Gratulujemy!!!

Data dodania: 2018-10-07 16:46:11
Data edycji: 2018-10-07 16:47:04
Ilość wyświetleń: 7791
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook