Czcionka:

A+A-

Kontrast:

BIPKO Gdańsk

Regulamin

Regulamin

 

Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu realizowanego w ramach europejskiego programu ERASMUS PLUS „Sprawni w zawodzie”

w okresie od 30 .09.2018 r. do 29.09.2020 r.

 

Akcja K102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 

 • 1
 1. Regulamin rekrutacji dotyczy projektu „Sprawni w zawodzie” realizowanego przez Szkoła Branżowa I stopnia przy Zespole Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 30.09.2018 r. do 29.09.2020 r.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu Erasmus Plus.
 3. Cele projektu:

- podniesie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju,

- dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy,

- podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów,

- rozwój zawodowy nauczycieli będących organizatorami procesu kształcenia,

- przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji,

- wyrównanie szans osób niepełnosprawnych.

 1. Realizatorem projektu w Polsce jest  Szkoła Branżowa I stopnia przy Zespole Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Projekt jest realizowany w okresie od 30 września 2018 r. do 29 września 2020 r.
 3. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie kucharz i murarz-tynkarz, którzy zaliczyli jeden rok praktyk zawodowych, są chętni do rozwijania swoich kompetencji językowych oraz gotowi do podejmowania działań projektowych.
 4. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 5. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 12 uczniów.
 6. W ramach projektu przewiduje się  dwa, dwutygodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do Niemiec, celem odbycia zagranicznych praktyk zawodowych.
 7. Staż I grupy odbędzie się w luty/marzec 2019 r.
 8. Staż II grupy odbędzie się styczeń/luty 2020 r.

  

 • 2

Zasady rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom, podjęte zostaną następujące działania:

 1. Zamieszczenie informacji o rekrutacji  uczniów do grupy projektowej oraz regulaminu rekrutacji na szkolnej stronie internetowej oraz w Kąciku Erasmus+ w szkole.
 2. Przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez wychowawców klas.
 3. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład którego wchodzą członkowie zespołu projektowego.
 4. Proces rekrutacji odbywa sie na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.
 5. Rekrutacja dla I grupy projektu odbędzie się w dniach  22-29 październik 2018 r.
 6. Rekrutacja dla II grupy projektu odbędzie się w dniach 21-28 października 2019 r.
 7. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne klasy.
 8. Pozostałe kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w projekcie oraz rekrutacji na wyjazdy zagraniczne:
 • motywacja ucznia do udziału w projekcie, deklaracją jest zgoda uczniów i zgoda ich rodzica/opiekuna prawnego;
 • oświadczenie uczniów oraz ich rodzica/opiekuna prawnego  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu;
 • odpowiednie cechy osobowości: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, systematyczność;
 • ocena z  zachowania na zakończenie poprzedniego  roku szkolnego;
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych w poprzednim roku szkolnym;
 • opinia wychowawcy o zachowaniu ucznia w bieżącym roku szkolnym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • godne wypełnianie obowiązków ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym;
 • uczeń składa deklarację kandydata u koordynatora projektu do 29 października 2018 r. – dla uczestników I stażu oraz do 28 października 2019 r. dla uczestników II stażu.
 • uczestnik projektu będzie posiadał  ważny dowód osobisty upoważniający go do wyjazdu zagranicznego w przypadku kraju partnerskiego, który  należy do UE;
 • do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą ilość punktów.  
 1. Lista osób zakwalifikowanych do I stażu zostanie ogłoszona 31 października 2018 roku, a do II stażu 30 października 2019 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości. Z posiedzenia zespołu projektowego zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd.
 2. Uczniom i rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do wyników rekrutacji w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy uczestników.

10.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zespół projektowy  rozpatruje sprawę i w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zastrzeżeń ogłasza ostateczną decyzję, która jest nieodwołalna. Autorzy zastrzeżenia mają prawo zapoznać się z protokołem posiedzenia w terminie do tygodnia od chwili ogłoszenia decyzji ostatecznej.

 1. W wypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania projektu, przyjmowane będą uczniowie z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością na liście.
 2. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez  komisję rekrutacyjną.

 

 • 3

Zadania  uczestników projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikom;
 • nieodpłatnego udziału w projekcie;
 • otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć;
 • otrzymania certyfikatów, dokumentów Europass Mobilność, zgodnie z założeniami projektu;
 1. Każdy uczestnik ma obowiązek:
 • rzetelnie i terminowo wypełniać obowiązki  wynikające z prac przydzielonych w harmonogramie;
 • współpracować z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi  w skład grupy projektowej;
 • upowszechniania działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej;
 • przestrzegać zasad niniejszego regulaminu.
 1. Uczniowie biorący udział w jakiejkolwiek formie wsparcia projektowego zobowiązani są do wypełnienia i podpisania stosownej deklaracji uczestnictwa wraz z rodzicem oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Uczeń zobowiązany jest zaakceptować wyznaczone przez Beneficjenta terminy i miejsce realizacji działań projektowych bezpośrednio kierowanych do uczniów.
 3. Rodzic  ucznia zobowiązuje sie do:
 • złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
 • bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział ucznia w projekcie.
 1. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli.

 

 • 4

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica);
 • rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, przez ucznia i jego rodzica.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów.

 

 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
 4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora
 5. Uczniowie mają równe prawa w trakcie rekrutacji do działań projektowych niezależnie od przekonań religijnych i pochodzenia

 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym:

 1. Zgoda ucznia i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego (gdy uczeń jest niepełnoletni) na udział w projekcie.
 2. Oświadczenie ucznia i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego (gdy uczeń jest niepełnoletni) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu.

 

Komplet dokumentów proszę złożyć w plastikowej koszulce  (proszę nie zszywać ankiety)

 

Wyjaśnienie pojęć:

Beneficjent – Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju, ul. 11 Listopada 4

Komisja rekrutacyjna - członkowie zespołu projektowego

Uczestnik projektu - kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Grupa projektowa- Uczniowie biorący udział w projekcie

Zespół projektowy: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 Specjalnych – Jolanta Grabkowska, koordynator – Monika Huculak, asystent koordynatora – Mateusz Klimek, jeden z opiekunów wyjazdu – Adam Kania.

Koordynator - osoba odpowiedzialna za działania projektowe

 

 

Data dodania: 2019-02-23 09:49:15
Data edycji: 2019-02-23 10:39:29
Ilość wyświetleń: 5750
Godło
Dane
kontaktowe

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 4

Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook